اطلاعات روانشناسي

 

ارائه شده در همايش استان سالم- سال1381

 

اعتياد، تعلق يا تمايل غير طبيعي و مداومي است كه برخي از افراد نسبت به بعضي از مواد پيدا مي كنند. سازمان بهداشت جهاني اصطلاح "وابستگي دارويي" را به جاي اعتياد توصيه كرده است. عمده ترين ويژگي هاي اعتياد عبارتند از تحمل، وابستگي، تمايل و احتياج شديد، و ضرر و زيان به مصرف كننده و جامعه. DSM IV  اختلالات مربوط به مواد را در چهار زمينه وابستگي، سوء مصرف، مسموميت، و ترك مواد مطرح كرده و به طبقه بندي سيزده گانه از اختلالات مربوط به مواد پرداخته است. در مسير ابتلاء به اعتياد ، مراحل آشنايي و شروع، دو دلي و ترديد، و اعتياد را مي توان ذكر كرد. نشانه هاي مشخصي، اعتياد جوانان را هشدار مي دهند كه بايد از آنها آگاه بود. عمده ترين علل اعتياد را در عوامل دارويي، خانوادگي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي دسته بندي كرده اند. از ديدگاه جامعه شناسي، چهار نظريه ناهماهنگي سازمان اجتماعي، انحراف از هنجارها، برچسب اجتماعي، و ستيز ارزشها، توضيح دهنده سبب شناسي اعتياد است. براي درمان اعتياد، تشخيص و بازگيري معتاد از مواد مخدر، توانبخشي كوتاه مدت و بلند مدت ضروري است. در اين راستا لازم است اقدامات آموزش حرفه اي، روان درماني، مشاوره خانواده و مددكاري اجتماعي انجام گيرد.

واژ هاي كليدي: اعتياد، سبب شناسي، تشخيص، درمان، روان درماني

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۶ بهمن۱۳۸۶ساعت ۲۰:۳۴ بعد از ظهر  توسط نصراله عرفاني  |